مانیفست

این یک بیانیه است* سرم حسابی شلوغ است* موهایم را بایست بتراشم تا سرم خلوت شود* کاشفِ خود محترم است* این یک واقعیت است* نباید غافل از فارغ بودن شد* از خویشتن که نمی‌شناسدم* از آن‌که یکی نیست* اتحاد رمز پیروزی است* این یک واقعیت است*کاشفِ خود محترم است*

Continue Reading