دریا از این‌ور است.

ای ماهیان عالم، من از حامیان محیط‌زیست‌م و از دیگر انسان‌های دشمن بیزارم* به سمت دریا شنا کنید* آب رودخانه‌ها آلوده است* از راست برانید که منحرف نشوید* خطر در کمین است* آیا دوست می‌دارید که شکار صیادان شوید* بی‌آن‌که چشمان‌تان دریا را دیده باشد* به‌راستی که شکارچی حقیقی شما دریاست اگر که بدانید* از صیادان کنار رود بپرهیزید که برای شما دشمنی درکمین‌ند* کرم‌هایی که به نخی وصل‌ند طعمه‌ند، از آن‌ها تبرّی بجویید که غذایی صیادی است و بازدارنده‌ی شما از مسیر* از ماهیان بزرگ‌تر دوری کنید، آنان به یک‌باره دهان‌شان را باز می‌کنند و شما را می‌خورند* این‌را از مستند شبکه‌ی چهار دیده‌ام* ما انسان‌ها خیلی عجیب‌یم مگه نه* آدم‌ها خوب و بد دارند و همه‌ی خوب‌ها بدی دارند و همه‌ی بدها خوبی دارند* کلاً خیلی عجیب‌یم* شما در قضاوت‌های‌تان اشتباه نکنید* ما انسان‌یم و شما ماهی* شما هدف‌تان را گم نکنید که مقصود شما دریاست* ما انسان‌ها در هدف خود متفرق شده‌ایم و دریای‌مان یکی نیست* هر کسی به سمتی و به سویی ره‌سپار است* ما می‌خواهیم و دیگران می‌خواهند* تا بخت که‌را بوَد که‌را دارد دوست*

Continue Reading