شکر خورده منع شکر کی کند؟

فرشتگان خداوندی سجده‌ات کردند، یک دست جام باده و یک دست زلف یار في جنات تجری من تحتها الأنهار سرخوش بودی و می‌خندیدی و خبر از فردا نداشتی. دیری نگذشت که در این برهوت زن‌ات زائید و اندکی بعد قابیل‌ات هابیل‌تان را کشت. گریه کن آری، ولی من هنوز اصل ماجرا را نگفته‌ام؛ هنوز که نگفته‌ام بچه‌هایت نیز بچه‌دار شدند و آن‌ها هم.

Continue Reading