مُرده آواز نمی‌خواند

آدم‌ها به احساسات‌شان زنده‌اند. یعنی تا وقتی قلب‌شان می‌زند باید خوش‌حال شوند، بخندند، گریه کنند و هکذا. اگر شما دیدید کسی‌را که نه خوش‌حال می‌شود، نه گریه‌اش می‌گیرد، نه عصبانی می‌شود و خلاصه هیچ‌چیز این عالم به هیچ‌جایش نیست، اگر کمی دقت کنید یک صدای بوق ممتدی به گوش‌تان خواهد خورد؛ این‌جاست که باید شوک به او وارد کرد. اگر به شوک وارد کردنی طرف به خودش می‌آید که می‌آید وگرنه بدانید و آگاه باشید طرف مُرده است. این‌جا فقط کافی‌ست سرتان را به نشانه‌ی تأسف چپ و راست کنید و بگوئید «متأسفم، کاری از دست ما برنمی‌آمد»؛ بعد راه‌تان را بگیرید و بروید.

Continue Reading