Time is standing still

یک اُملِت مگر چه‌قدر طول می‌کشد درست کردن‌ش؟ به شیوه‌ی مرتضا هم اگر درست کنیم‌ش می‌شود بیست دقیقه. اما گمان می‌کنم این زمان نمی‌رود. تو که رفتی، زمان نرفت. ماند همان‌جا. دست‌ و دل‌ش لرزید، نای رفتن‌ش نماند. تو که بودی شور همه را گرفته بود، من جُک می‌گفتم و چه بامزه‌گی‌ها! و زمان، اگر سمنو هم می‌پختیم، مثل این گاوهای رمیده‌ی اسپانیا، می‌دوید. من اما نمی‌دوم؛ این روزها درجا می‌زنم. فکر می‌کنم چه می‌شد اگر تو می‌ماندی و زمان می‌رفت؟ واقعن چه می‌شد؟!

Continue Reading

فاصله‌ی خود را با ما حفظ کنید؛ متشکریم!

ما زیادی جالب‌یم، طوری‌که می‌شود حتا گذاشت‌مان توی یک قاب شیشه‌ای و تماشایش کرد؛ همین کاری که با پاپ می‌کنند. یا مثلن می‌شود بکنندمان توی یک قفس آهنی تا بقیه پول بدهند نگاه‌مان کنند، این کارهای عجیب‌مان را، این عادات غریب‌مان را. منظورم کدام کارهاست؟ خیلی کارها! یکی یکی شاید باید نشست نوشت‌شان، از بس جالب‌ند باید جدا جدا به‌شان پرداخت. یکی‌شان بد آمدنِ ما از خودمان و از هر چیزی که شبیه‌مان است، ناخواسته حتا. واکنشی نشان می‌دهیم گاهی که خودمان هم اگر بنشینیم و نگاه‌ش کنیم کم حیرت نمی‌کنیم. ما یک شیر نَریم، که شیر نر دیگری وقتی پیدایش شود با او می‌جنگ‌یم. ما با هرکسی که مثل خودمان باشد می‌جنگ‌یم، از او فاصله می‌گیریم یا واکنش‌های دیگری که بسته به شخصیت هرکس فرق می‌کند. یک‌عده فرار می‌کنند؛ شبیه خودشان را که می‌ببیند فرار می‌کنند؛ خیلی از ایرانی‌های خارج‌رفته مثلن وقتی ایرانی می‌بینند… چرا؟ چون لابد آن‌ها را یاد چیزهایی می‌اندازد که دوست ندارند یا شاید نمی‌خواهند بخش‌هایی از خودشان را به یاد بیاورند. این‌ها را من خود به چشم‌م دیده‌ام. بعضی‌ها طور دیگری‌ند، درگیر می‌شوند، می‌خواهند له‌ات کنند؛ و مقصودشان از این کار، ناخواسته این است که با محکوم کردن تو و حاکم کردن خود، فاصله‌ی خودشان را از تو نشان بدهند، به خودشان البته، خودشان را تسلی بدهند که مثل ما نیستند، که بگویند من یک شیر نَرَم و تو مثل من نیستی. می‌گویند تو آن‌طوری، که آن ویژگی بد را داری و برو خجالت بکش! یعنی ‌که ما از این ویژگی‌ها نداریم؛ خودشان آدم را به بدترین شکل قضاوت می‌کنند ولی ژست طلبکارانه‌شان گوش فلک را کر می‌کند که “دونت جاج می” و هزار و یک سرکوفت دیگر تا تو در نهایت بگویی معذرت می‌خواهم و معذرت‌خواهی تو تسکینی شود بر وجود ناآرام‌شان. بله! ما زیادی جالب‌یم؛ فاصله‌ی خود را با ما حفظ کنید.

Continue Reading